Föreningens årsmöte hölls idag på Skolgatan 18. Ett familjärt möte – antalet deltagare var begränsat till åtta p.g.a. smittorisken. Vi höll coronasäkert avstånd som syns på bilden nedan. De medlemmar som inte kunde vara med hade fått årsberättelsen via mejl och getts tillfälle att i förväg komma med synpunkter och tankar kring verksamheten. P.g.a. pandemin har som bekant inga gudstjänster hållits under året och inga veckovärdar har tjänstgjort. Dock har ett antal människor besökt ön. En del upprustningsarbeten har gjorts: byggnader har målats, den stora bryggan har ersatts med en ny, kablar och belysning har bytts ut och en del röjningsarbeten har genomförts. Dessutom har den gamla skötekan fått nytt spåntak. Bland planerade åtgärder kan nämnas att kapellet ska utrustas med en mjuk fasadbelysning så att det kommer att synas på långt håll under den mörka delen av dygnet.